Podnik
Súkromný
EURbez DPH
Všetko
Košík
Všetko

Všeobecné predajné a dodacie podmienky

§1. 
Pre obchodný styk medzi našou firmou a objednávateľom platia výlučne nižšie uvedené predajné a dodacie podmienky. V každom prípade majú prednosť pred inými podmienkami, ktoré zaslal objednávateľ alebo ktoré sa nachádzajú v jeho písomnom dokumente. Ak sú naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky v rozpore so záväznými zákonnými ustanoveniami, predovšetkým so zákonom na ochranu spotrebiteľov v platnom znení, je nutné aplikovať tieto záväzné predpisy. Objednávky sa nepotvrdzujú.

§2.
Produkty obsiahnuté v tomto katalógu sa všeobecne dodávajú ihneď zo skladu v uvedenom množstve. Ak nie je možné urobiť odoslanie zo skladu, bude uvedený predbežný termín dodania. Takéto dodatočné dodávky budú vykonané okamžite po dostupnosti s vlastnou faktúrou bez dodatočných nákladov na zaslanie. Za dodávku väčšieho počtu kusov je priamo zodpovedná príslušná výrobná firma alebo jej zastúpenie. V každom prípade si vyhradzujeme právo dodávku neuskutočniť bez uvedenia dôvodov.

§3.
Všetky technické informácie, dáta a rozmery vychádzajú z údajov príslušných výrobcov. Za správnosť týchto údajov neručíme. Vyhradzujeme si právo na drobné zmeny výrobku, predovšetkým technického charakteru, a zmeny tvaru a farby.

§4.
Všetky ceny, ktoré sú uvedené v tomto katalógu, sú odporúčané predajné ceny v eurách a neobsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty, pokiaľ nie je uvedené inak.  Ceny platia iba v rámci Slovenskej republiky. Vydaním tohto katalógu strácajú všetky predchádzajúce ceny platnosť. Náklady na balenie sú zahrnuté v cene. Náklad na dopravu pri objednávke do 25.- Euro je 10,95 Euro, pri objednávke medzi 25 - 50.- Euro je náklad 5,95 Euro - a nad 50.- Euro je doprava zadarmo. Dodanie sa spravidla uskutočňuje prostredníctvom zásielkovej služby.

§5.
Faktúry majú splatnosť 30 dní netto od dátumu vystavenia faktúry. Zadržiavanie platieb kvôli otvoreným objednávkam a započítaniu s protipohľadávkami akéhokoľvek druhu je vylúčené. V prípade omeškania účtujeme úroky z omeškania vo výške 3 % nad príslušnou diskontnou sadzbou Rakúskej národnej banky. Zákazník, ktorý je v omeškaní, musí zaplatiť všetky výdavky spojené s upomienkami a všetky tarifné náklady spojené s prípadným zapojením inkasnej agentúry.

§6.
Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok, ktoré nám prislúchajú voči objednávateľovi, v našom vlastníctve.

§7.
Nedostatky je nutné oznámiť nám písomne prostredníctvom reklamačného formulára pripojeného k faktúre do ôsmich dní po dodaní tovaru. Pred zaslaním vždy požadujte číslo návratky. Môžeme prijať iba spätné zásielky tovaru, ku ktorému je pripojená kompletne vyplnená návratka (reklamačný formulár), teda obsahujúce číslo návratky. Pri včasnej, oprávnenej reklamácii dodáme počas primeranej lehoty zdarma podľa nášho výberu buď náhradný tovar alebo vykonáme opravu.

§8.
Po obdržaní  tovaru je výmena možná do 8 pracovných dní. Podmienkou je, že tovar nám bude doručený späť v originál neotvorenom  obale. K tovaru je okrem toho nutné pripojiť kompletne vyplnený reklamačný formulár (pred spätným zaslaním si vyžiadajte naše číslo návratky). Spätné zásielky bez reklamačného formulára a bez nami prideleného čísla návratky budú okamžite vrátené na náklady zákazníka.
Spotrebný tovar, ako napr. batérie a akumulátory, knihy, namontované súčiastky, polovodiče, špeciálne výrobky na zákazku, softvérové programy, dátové nosiče, etikety, farebné pásky, tonery, atramentové cartridge a nastrihané káble, sú z výmeny vylúčené.

§9.
Pre všetky katalógové produkty platia príslušné záručné podmienky dotyčných výrobcov.

§10.
Tovar, ktorého opätovný vývoz si vyžaduje povolenie, je na faktúrach označený. Vývoz tovaru, aj v spracovanom tvare, si vyžaduje súhlas kompetentných orgánov, predovšetkým spolkového ministerstva pre hospodárske záležitosti.

§11.
Tovar sa zasiela na riziko a účet objednávateľa. Riziko prechádza na objednávateľa, hneď ako bola zásielka odovzdaná osobe uskutočňujúcej prepravu alebo opustila náš sklad s cieľom odoslania. Na výslovné prianie objednávateľa je možné na jeho náklady uzavrieť prepravné poistenie.

§12.
Objednávateľ súhlasí, že jeho osobné údaje – pokiaľ je ich evidencia na uskutočnenie obchodu nutná a v rámci zákona na ochranu osobných údajov prípustná – budú elektronicky uložené a spracované.

§13.
Akékoľvek nároky na náhradu škody sú vylúčené, pokiaľ sme škodu nezavinili úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. V žiadnom prípade neručíme za následné škody alebo nepriame škody. Objednávateľ musí obmedzenie zodpovednosti previesť na prípadných odberateľov a ochrániť ich pred prípadnými nárokmi tretích osôb, pokiaľ tento prevod neurobí.

§14.
Bude aplikované výlučne rakúske právo. Miestom plnenia a sídlom súdu je Viedeň. Ustanovenia Dohovoru OSN pre zmluvy o medzinárodnom predaji tovaru sú vylúčené.